ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਇੰਜੀਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ

ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਹਾਂ.

ਇਕ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਇਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ.

ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ.

ਮੈਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ

'

ਯਾਦ ਕਰੋ, ਹੇ ਪਾਪਾਂ!
ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ,
ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ.
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ,
ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ,
ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, 'ਮੇਰਾ ਸਲਾਹ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ.'

 

ਇਸ ਬਾਰੇ ... ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਵਜੋ ਜਣਿਆ ਜਾਂਦਾ

ਇੰਜੀਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ

"ਹੇ ਹਠੀਲੀ ਹਿਰਨ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ.
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ. ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ.

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ.

ਇਹ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ

 

ਯਿਸੂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ,
ਉਸਨੇ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦੈਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਉਦੇਸ਼
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਦੂਤ ਸੀ
ਨਾ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ.
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ
ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

"ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ.

ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਜਿਹਡ਼ੇ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.

ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਜਿਹਡ਼ੇ ਦੀਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ.

ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਓਹ ਰਜਾਏ ਜਾਣਗੇ.

ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ.

ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਜਿਹਡ਼ੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਖਵਾਉਣਗੇ.

ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਜਿਹਡ਼ੇ ਸਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ.

ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ.

ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਲ ਪਾਵੋਗੇ.

ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਇਆ ਸੀ.

"ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੂਣ ਹੋ. ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੂਣ ਬੇਸੁਆਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੇਰ ਕਿਵੇਂ ਸਲੂਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ. ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੁਟਿਆ ਜ੍ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਧਿਆ ਜਾਵੇ.

ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ. ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਇਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਕ ਦੀਵੇ 'ਤੇ;

ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰ ਸਕਣ.

ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਲੋਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਅਖਰ ਜਾਂ ਅਖਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਚੇਗੀ.

ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ जाੋਂਗੇ.

"ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਕਿ 'ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ.' ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖੂਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. '

ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਿਉਂਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜਬਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਉਂਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ. ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ.

"ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਹੈ.

ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰੱਖ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਾ.

ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ.

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨਿਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਤੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ,

ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ, ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਓਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸਦਾ ਤੂੰ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈਂ.

"ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, 'ਕਿ ਤੂੰ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ.'

ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਭਚਾਰ.

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਵੇ.

ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਵੇ.

"ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਤਲਾਕਨਾਮਾ ਲਿਖਕੇ ਦੇਵੇ.'

ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ,

"ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਦਾ ਕਰੋਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਤੋਡ਼ੋ. ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ,

ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੁਆਰਾ; ਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਹੈ. ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ.

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ 'ਹਾਂ' ਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ 'ਨਾ' ਦੀ ਨਾ, ਆਖੋ. ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

"ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, 'ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਅਤੇ ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ.'

ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਵੋ. ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਜੀ ਗਲ੍ਹ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਘੁਮਾ ਦਿਓ.

ਅਤੇ ਜਿਹਡ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਡ਼ਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਗ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ.

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋ ਮੀਲ ਚੱਲੋ.

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਥੋਂ ਉਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰੋ.

"ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, 'ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਖੋ.'

ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ. ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਉ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ.

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਝ ਪੋਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

 

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਪਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ.
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਡ਼ਾ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਹੈ.
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਖਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਨਾ ਸਮਝੋ. ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ.

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ...
ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਹੈ,

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ.

ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ,

ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿਓ.

ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ,

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵੋ,

ਪਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ.

ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਾਜ ਹੈ,

ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ,

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾ, ਸਦਾ ਲਈ.

ਆਮੀਨ

 
ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭਂਡਾਰ ਨਾ ਜੋਡ਼ੋ. ਇਥੇ ਕੀਡ਼ੇ ਅਤੇ ਜੰਗ਼ਾਲ ਧਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
ਅਤੇ ਚੋਰ ਸੰਨ੍ਹ ਮਾਰਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਪਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੋਡ਼ੋ.
ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਡ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾ ਜੰਗਾਲ ਧਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਰ ਸੰਨ੍ਹ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਰਾਉਦੇ ਹਨ.
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜਾਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ.
ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅੱਖ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ.
ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ.
ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ.
ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ.
ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ.
ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰੇਗਾ.
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਦੇਵੇਗਾ.
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ,
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਓਗੇ? ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਸਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ?
ਹਵਾ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਨਾ ਬੀਜੋ, ਨਾ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਕਰੋ.
ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ?
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ?
ਖੇਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ.
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਡ਼ਾ ਅੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਨਣ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਹੇ ਥੋਡ਼ੀ ਪਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ,
ਤਾਂ ਹੇ ਥੋਡ਼ੀ ਪਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ, ਕੀ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਵੇਗਾ?
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ, 'ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ'? ਜਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ?
ਜਾਂ 'ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?'
ਉਹ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਢਦਾ ਹੈ.
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ.
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨੇਕਨਾਮੀ. ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ.
ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ.
ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੱਲ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ.
ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਬਦੀ ਹੈ.
 
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਰਚ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਵੈਟੀਕਨ ਜਾਂ ਪੋਪ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਹੈ?
 

ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹਨ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ. ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ. ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਲੀਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਫੌਜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.

ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਭੂਤ ਬਾਰੇ ਕਠੋਰ ਹਨ
ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਜ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਉਲਝਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਕਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ' ਮਰਕੁਸ 1: 15 ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹੈ: ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ". ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕੀ ਹੈ. ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਬਹੁਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ਯਕੀਨਨ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਯਿਸੂ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰਕੁਸ 1: 14 ਵਿਚ ਮਰਕੁਸ 1: 15 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹੈ: ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ.

On  the day the  Lord God, Universal Creator  establishes his NEW Kingdom of God on earth as it is in heaven

Chile's sky-gazers witness as a solar eclipse The best views this time were from Chile’s sprawling Atacama desert north of the coastal city of La Serena, A truly biblical event, the region had not seen an eclipse since 1592, according to the Chilean Astronomy Society. The next one is expected in 2165.

 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ.

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ
 
 
 

Copyright 2020 www.TheAlmightyFatherGod.com 

www. TheUniversalCreator.Com

E mail; ContactUs@TheAlmightyFatherGod.com

"All Universal Rights Reserved"

In the love & name of Jesus Christ

Then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, “I have put my words in your mouth.  See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant.”

Jeremiah  1 v 9 - 10

We always recommend ,you use decernment,

test the spirit,  & always check out the fruits of their labor